Samenwerken aan geïnspireerd onderwijs!

Algemene informatie

Als schoolteam staan wij voor de taak om uw kind(eren) een zo goed mogelijke basisschooltijd te bieden. Goed qua onderwijskundige zorg en ook wat betreft de creatieve, de lichamelijke en de sociaal-emotionele ontwikkeling. Wij willen elk individueel kind een goede plek geven in de schoolgemeenschap.

Samen bouwen aan een goed fundament: pedagogisch klimaat, waardoor de kinderen optimaal kunnen ontwikkelen en leren, met aandacht voor de onderwijsbehoeften van het kind; kindgericht en doelgericht!

Wij willen uw kind een gevoel van veiligheid bieden. In leren en spelen. Om deze doelstelling te halen, moeten wij ons blijvend bezinnen op de inhoud en organisatie van ons onderwijs. Hierbij staan woorden als onderwijs op maat, instructie op eigen niveau, effectieve leertijd, toetsing en goede voortgangsregistratie centraal. Kijken, luisteren, observeren, bespreken, registreren en evalueren zijn een aantal belangrijke middelen om de leerlingen te volgen. Onze onderwijsontwikkeling richt zich op het bewust omgaan met verschillen, de actieve rol van leerlingen en het werken met preventieve maatregelen.

Binnen onze organisatie werken wij aan passend onderwijs. In dit streven willen wij zoveel mogelijk de kinderen binnen de basisschool een goede leerplek bieden. Deze kinderen moeten dan, met of zonder externe ondersteuning, onderwijs op maat ontvangen. De school voldoet door de aanschaf van moderne methoden en eigen materialen aan de kerndoelen van het onderwijs.

Ons onderwijs gaat er mede vanuit dat kinderen opgroeien in een samenleving waarin zij in aanraking komen met mensen uit andere culturen. Het is van groot belang dat kinderen respect voor andere culturen hebben. In diverse vak- en vormingsgebieden wordt aandacht aan de kennis van andere culturen besteed.

Als schoolteam willen wij er voor alle kinderen zijn. Als collega’s willen wij van elkaar leren en ieders capaciteiten zo goed als mogelijk in zetten ten gunste van uw kind, ten gunste van de school. Met elkaar willen wij een positieve en open sfeer neerzetten, waarin ook u als ouder zich begrepen en gehoord voelt als het om uw kind en uw zorg gaat.

Informatie - Willem Alexanderschool - Nieuwegein

Contactadressen

Koninginnenlaan 5
3433 CT Nieuwegein
Telnr: 030-606 05 25

Julianaweg 28
3433 EB Nieuwegein
Telnr: 030-2217486

Lupinestraat 23
3434 HA Nieuwegein
Telnr: 030-6065165

WAS Nieuwegein