Samenwerken aan geïnspireerd onderwijs!

Kernwaarden

Deze zes kernwaarden vormen de bouwstenen van onze visie. Hieronder staan ze beschreven, zodat leerlingen en ouders weten wat ze inhouden.

Kernwaarden

Samenwerking
Wij leren de leerlingen zelfstandig werken en om samen te werken. Wij leren over en spreken met onze leerlingen over hoe een democratie werkt. Ze weten wat het betekent om in een democratische rechtstaat te leven. Zie hierover ook ons hoofdstuk over actief burgerschap en sociale integratie. Het kunnen samenwerken is essentieel in onze maatschappij. Je komt alleen maar verder, als je goed samenwerkt en openstaat voor elkaar.

Duidelijkheid
Wij vinden het belangrijk om samen te werken en samen te spelen, weerbaar te zijn en een grote mate van zelfredzaamheid te hebben. Ons onderwijs is niet alleen een voorbereiding op deelname aan de samenleving, het is zélf een belangrijke vorm van samenleven. Wij maken onze leerlingen daarvan bewust. Het spreekt vanzelf, dat de leerkrachten de leerlingen leren zich aan afspraken te houden.

Ontwikkeling
Onze leerlingen komen zelfstandig tot leren door betrokkenheid, verantwoordelijkheid en positief waarderen. Op de Willem Alexanderschool krijgen de leerlingen de gelegenheid hun eigen talenten te ontplooien. Kennis die je verkregen hebt, leren toepassen. Daar is een dosis zelfvertrouwen voor nodig. Dat zelfvertrouwen krijg je als je een positief zelfbeeld hebt. En dat krijg je weer als de positieve kanten van een kind benadrukt wordt en dus je talenten gewaardeerd worden.

Resultaat
Wij werken opbrengstgericht, waarbij duidelijke school- en leerlingdoelen zorgen voor optimale resultaten. Onze leerkrachten zijn professionals, die hun leerlingen begeleiden door de basisschool. We hanteren een opbouwende en doorgaande ontwikkel - en leerlijn, waarbij wij de 3 deelgebieden op elkaar afstemmen: sociaal – emotioneel, creatief en cognitief.

Plezier
Wij vinden een respectvolle, open relatie tussen leerlingen, ouders en leerkrachten en tussen leerlingen onderling heel belangrijk. Zoals ook gelijkwaardigheid voor ons een belangrijk uitgangspunt is.

Veiligheid
Wij willen onze kinderen een positieve, en ook kritische houding bijbrengen ten opzichte van zichzelf, anderen en de samenleving. Wij nemen onze leerlingen serieus. Leerlingen kunnen met ideeën of suggesties voor veranderingen altijd bij hun eigen leerkracht terecht. Als team scheppen we kaders en daarbinnen hebben de leerlingen en ouders een actieve rol.

Respect voor elkaar hebben betekent, dat je rekening houdt met elkaar. Wij willen dat er 'gepaste' rust en orde in ons schoolgebouw heerst en die de leerprestaties ten goede komen. Onze kinderen moeten respect op kunnen brengen voor waarden en normen van anderen. Het is daarom vanzelfsprekend dat onze kinderen tolerant en met respect moeten omgaan met alle mensen, ongeacht of ze nu een andere huidskleur, geaardheid hebben, een ander geloof of culturele achtergrond, mening of een beperking. Wij maken onze kinderen bewust van hun eigen sociale omgeving. Wij brengen onze leerlingen in contact met die omgeving in al haar diversiteit; hierbij is er aandacht voor het maatschappelijk verantwoord ondernemen (denk aan ontwikkelingsprojecten, gezond en verantwoord eten, duurzaam omgaan met milieu).

Missie en Visie

Contactadressen

Koninginnenlaan 5
3433 CT Nieuwegein
Telnr: 030-606 05 25

Julianaweg 28
3433 EB Nieuwegein
Telnr: 030-2217486

Lupinestraat 23
3434 HA Nieuwegein
Telnr: 030-6065165

WAS Nieuwegein