Samenwerken aan geïnspireerd onderwijs!

MR/OR

Medezeggenschapsraad (MR)
Een school wordt gemaakt door de kinderen, hun ouders, de leerkrachten die er les geven, het niet-onderwijzend personeel en het MT. Al deze groepen hebben hun eigen belangen. Ouders en kinderen zijn gebaat bij zo goed mogelijk onderwijs en een prettig opvoedingsklimaat.

Voor leerkrachten is bovendien een goede rechtspositie belangrijk. Het college van bestuur van Fluenta kent als werkgever weer andere verantwoordelijkheden. Om afvaardigingen van al deze groepen met elkaar te laten praten is er op onze school een medezeggenschapsraad, kortweg de MR. De MR heeft op grond van de wet Medezeggenschap Onderwijs zowel een adviserende als een instemmende taak. De werkzaamheden liggen vooral op het gebied van het schoolbeleid. In deze raad zijn zowel ouders als leraren vertegenwoordigd. 

Ouderraad (OR)
Zowel voor de locaties Koninginnenlaan/Julianaweg als voor de locatie Lupinestraat is er een ouderraad. De ouderraad denkt en handelt zoveel als mogelijk mee met allerlei activiteiten in en om de school. Vanuit de ouderraad is er voor elke groep een klassenouder.

Binnen de ouderraad zijn allerlei taakgroepen en zo kan het schoolteam bij elke activiteit een beroep doen op een aantal ouderraadsleden. Regelmatig worden er door de OR vergaderingen belegd, deze vergaderingen zijn openbaar. Via ons ouderportaal geeft de ouderraad informatie door en stellen zij zich aan u voor. Ook word op die manier jaarlijks de nieuwe functieverdeling bekend gemaakt. Waar nodig vindt er overleg plaats tussen de beide ouderraden.

Ouders en school samen - Willem Alexanderschool - Nieuwegein

Contactadressen

Koninginnenlaan 5
3433 CT Nieuwegein
Telnr: 030-606 05 25

Julianaweg 28
3433 EB Nieuwegein
Telnr: 030-2217486

Lupinestraat 23
3434 HA Nieuwegein
Telnr: 030-6065165

WAS Nieuwegein