Samenwerken aan geïnspireerd onderwijs!

Medezeggenschapsraad (MR)

De MR praat mee over alles wat met school te maken heeft. Het schoolbestuur moet ieder belangrijk besluit voorleggen aan de raad. Dit is bijvoorbeeld het geval bij de jaarlijkse formatie (klassenindeling naar leerkrachten), maar ook bij de veranderingen rondom de invoering van het Passend Onderwijs. De MR kan ook ongevraagd een standpunt kenbaar maken aan het bestuur van de school.

Instemmingsrecht onderwijs
Zowel de vertegenwoordigers van de ouders als de vertegenwoordigers van het personeel hebben instemmingsrecht over zaken die voor hen van wezenlijk belang zijn. Ouders en personeel moeten bijvoorbeeld gezamenlijk instemmen met het schoolplan, de website en het schoolreglement. Ouders hebben ook instemmingsrecht over de hoogte van de vrijwillige bijdrage.

Adviesrecht onderwijs
In een aantal gevallen moet het schoolbestuur en de directie advies vragen aan de MR over hun plannen met de school. Bijvoorbeeld over fusieplannen en het aanstellingsbeleid en ontslagbeleid van het personeel. Het schoolbestuur moet serieus reageren op ieder advies dat de MR geeft maar hoeft de adviezen niet over te nemen.

De samenstelling van de MR kan per jaar wisselen i.v.m. aftredende leden en wordt op de website en via MijnSchool kenbaar gemaakt. De notulen van de vergaderingen zijn openbaar, net als de jaarverslagen, en zijn te vinden bij de MR documenten

Contactadressen

Koninginnenlaan 5
3433 CT Nieuwegein
Telnr: 030-606 05 25

Julianaweg 28
3433 EB Nieuwegein
Telnr: 030-2217486

Lupinestraat 23
3434 HA Nieuwegein
Telnr: 030-6065165

WAS Nieuwegein