Samenwerken aan geïnspireerd onderwijs!

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

Stichting Fluenta heeft ook een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR), samengesteld vanuit een ouder- en een personele afvaardiging per gemeente waar Fluenta haar scholen heeft. De GMR heeft op grond van de wet Medezeggenschap Onderwijs zowel een adviserende als een instemmende taak. De aandachtsgebieden liggen op het gebied van het beleid van de stichting. Te denken valt aan personeelsbeleid, formatiebeleid e.d.

Op de website van Stichting Fluenta vindt u het reglement van de GMR. Ook vindt u daar een actuele lijst met namen en adressen van de leden. Voor het onderscheid tussen de MR en de GMR is een gemakkelijke vuistregel te hanteren: beleid dat specifiek voor één school wordt ontwikkeld hoort bij de MR, terwijl beleid dat voor alle scholen geldt, wordt besproken in de GMR.

Contactadressen

Koninginnenlaan 5
3433 CT Nieuwegein
Telnr: 030-606 05 25

Julianaweg 28
3433 EB Nieuwegein
Telnr: 030-2217486

Lupinestraat 23
3434 HA Nieuwegein
Telnr: 030-6065165

WAS Nieuwegein