Samenwerken aan geïnspireerd onderwijs!

Handelingsgericht werken

Bij het handelingsgericht werken gaat het erom dat de kwaliteit van handelen van de leerkrachten vergroot wordt. Wij leren te kijken naar de resultaten van kinderen en daar de instructie op af te stemmen: er zijn kinderen die met minder instructie aan de slag kunnen (verdiepingsgroep), daarnaast zijn er ook kinderen die meer instructie nodig hebben (intensieve groep) en de kinderen die op gemiddeld niveau zitten (basisgroep). Ook naar het leerstofaanbod wordt gekeken: kinderen die meer aankunnen krijgen meer, andere kinderen minder. Bij het handelingsgericht werken zal dus steeds naar de onderwijsbehoeften gekeken worden.

Inmiddels zijn we gestart met spelling, begrijpend lezen en voortgezet technisch lezen. Het gaat hierbij om een passend onderwijsaanbod te bieden aan alle leerlingen in de groep. Dit doen wij door: het vergroten van het professioneel handelen van het team binnen de zorg in school en afstemming van het onderwijs op de onderwijsbehoeften van leerlingen.

Handelingsplannen
Op grond van toetsresultaten en bevindingen in de klas kan het nodig zijn voor een kind of voor een groep kinderen een handelingsplan op te stellen. In dit handelingsplan wordt voor zes- tot acht weken beschreven, hoe er extra zorg aan een gesignaleerd probleem kan worden besteed, met welk doel, organisatie en volgend toetsmoment. Aan het eind van deze periode wordt het plan geëvalueerd en wordt opnieuw gekeken wat voor deze leerling de vervolgstappen zijn. Handelingsplannen kunnen door de eigen leerkracht in de groep uitgevoerd worden of door de RT-er buiten de groep. Voor de aanvang van de handelingsplanperiode ontvangt u het handelingsplan. U ondertekent dit voor gezien of gelezen. Na ontvangst van het getekende handelingsplan op school, start de uitvoering ervan in de klas of bij de remedial teacher.

Groepsplannen
De komende jaren zullen we onze teamleden verder bekwamen in het omgaan met handelingsgericht werken in de groep. Onze leerkrachten leren leerlingen te selecteren met specifieke onderwijsbehoeften en daarin een clustering aan te brengen, waardoor gemakkelijker plannen voor de hele groep opgesteld kunnen worden. Uitgangspunt hierbij is dus dat de leerkracht uit gaat van de didactische en pedagogische onderwijsbehoeften van het kind.

Handelingsgericht werken - Willem Alexanderschool - Nieuwegein

Contactadressen

Koninginnenlaan 5
3433 CT Nieuwegein
Telnr: 030-606 05 25

Julianaweg 28
3433 EB Nieuwegein
Telnr: 030-2217486

Lupinestraat 23
3434 HA Nieuwegein
Telnr: 030-6065165

WAS Nieuwegein