Samenwerken aan geïnspireerd onderwijs!

Jaaroverzicht schooljaar 2017-2018

Terugblik schooljaar 2017-2018

Doorgaande ontwikkel- en leerlijnen 
We hebben de doorgaande lijnen van spelling, begrijpend lezen, technisch lezen, rekenen, zelfstandig werken, hoogbegaafdheid, Engels vanaf groepen 5 tot en met 8 en opbouw / doorgaande lijn presentaties ingevuld.

Onze nieuwe creatieve methode ‘Moet je doen’ is nu geïmplementeerd. We hebben met behulp van deze methode in het voorjaar 2018 een projectweek muziek gehouden.

Op al onze locaties geven we onderwijs aan onze (hoog)begaafde leerlingen, zowel in de groep als door middel van onze plusklas. Op Nieuwegeins niveau wordt het concept ‘Day a week school’ voor hoogbegaafde leerlingen gestart. Daarnaast kunnen begaafde leerlingen via het samenwerkingsverband deelnemen aan workshops.

Dit schooljaar hebben we het rekenonderwijs (het automatiseren) extra accent gegeven. Hierbij zijn de Cito resultaten geanalyseerd en vertaald naar concrete acties in de school/groepen.

Pedagogisch klimaat en didactisch handelen
Borging van de afspraken van ‘Taakspel’ in alle groepen 3 tot en met 8. Visie, missie en kernwaarden zijn vormgegeven in het beleidsplan. De kernwaarden zijn vertaald naar onze leerlingen; ouders vraagt nog om vervolg. Deze waarden willen we volgend schooljaar gaan integreren met onze schoolregels.

Voor de groepen 1 en 8 zal onze nieuwe methodiek ‘Kwink’ ingezet gaan worden voor de sociaal emotionele ontwikkeling en burgerschapsvorming.

Opbrengsten tevredenheidspeilingen
De ervaringen op de locatie Julianaweg met onze leerlingenraad (groepen 5 tot en met 8) zijn gedeeld met de locatie Lupinestraat, waar ze in het nieuwe schooljaar gaan starten met een raad.

Op basis van de gehouden tevredenheidspeilingen eind 2018, is een nieuw plan van aanpak opgesteld. Deze input is ook gebruikt voor het ‘Ouderplan’ en zal volgend schooljaar verder worden ontwikkeld, waarbij er gebruik gemaakt zal worden van een ouderklankbordgroep.

Identiteit van ons christelijk onderwijs verder vormgeven
Ons visiedocument ‘Koersplan’ is in het MT besproken op basis van het beleidsdocument ‘Geloof, hoop en liefde’ van onze stichting Fluenta. Volgend schooljaar krijgt dit op teamniveau een vervolgd.

Inhoud geven aan 21e eeuws onderwijs 
Engels zal vanaf het nieuwe schooljaar in alle groepen worden aangeboden. Het team heeft met behulp van onder andere e-learning zich kunnen scholen. 

Op alle locaties zijn voldoende computers aangeschaft, zodat alle leerlingen in een groep hiermee aan de slag kunnen. Daarbij zijn weer een deel van onze digiborden vervangen door moderne touchscreens.

Professionele leer- en werkcultuur team
Door het werken met inhoudelijke werkgroepen krijgen ontwikkelingen samen vorm. De werkgroep ‘Onderwijsvernieuwing’ is hiervan een goed voorbeeld. In deze werkgroep is gesproken en onderzoek gedaan naar toekomstige ontwikkelen en op hoofdlijnen vertaald naar acties voor ons onderwijs. Deze acties zullen in het nieuwe schooljaar geconcretiseerd gaan worden.

Het voeren van de professionele dialoog is verder vormgegeven, doordat deze inhoudelijke werkgroepen aspecten van ons onderwijs nader onderzoeken en nadrukkelijk hierbij de input van het team meeneemt. Ook onze vergaderstructuur heeft een nieuwe route ingezet, waarbij het overleggen in aansluitende jaargroepen – paralleloverleg – beter aansluit bij de leerprocessen in de groepen.

Passend onderwijs
In de hierboven genoemde paralleloverleggen hebben we het afgelopen schooljaar extra aandacht besteed aan uitwisseling van leerling resultaten en manieren van aanpak. Door goede analyses kunnen we steeds beter de leerlingenzorg in de groepen in kaart brengen en vertalen naar de nodige acties (door de groepsplannen).

Speerpunten schooljaar 2018-2019

Ontwikkel- en leergebieden 
In de groepen 1 en 2 wordt de nieuwe methodiek ‘Onderbouwd’ verder geïmplementeerd. Vorig schooljaar lag het accent op taalontwikkeling, komend schooljaar staat in het teken van rekenonderwijs.

We gaan de nieuwe sociaal emotionele methodiek ‘Kwink’ in alle groepen invoeren. Op de informatieavonden in de groepen - aan het begin schooljaar - zullen we ook onze ouders hierin meenemen.

Het rekenonderwijs blijft ook dit schooljaar speerpunt en de Cito-analyses zullen hierbij een prominente plek in de groepsplannen krijgen.

Pedagogisch - en didactisch klimaat
Voortzetting van ‘Taakspel’ in alle groepen 3 tot en met 8 en afstemming op de onderwijsbehoeften van de groepen.

Onze kernwaarden willen we gaan integreren met onze schoolregels, ten gunste van het schoolklimaat. Hierbij zullen we ook onze ouders meenemen.

Het thema ‘Kwaliteit in de praktijk’ zal komend jaar via het nieuwe (school) ‘Zorgplan’ en de gesprekkencyclus met de collega’s (w.o. klassenbezoeken) vorm worden gegeven.

Opbrengsten tevredenheidspeilingen
De werkgroep ‘Ouderbetrokkenheid’ zal de peilingen vertalen naar acties in het ‘Ouderplan’. Met behulp van de ouderklankbordgroep zal verdere vulling worden gegeven aan onze ouderbetrokkenheid. Op de locaties Julianaweg en Lupinestraat zullen de peilingen ook met onze leerlingenraad worden besproken, zodat er vanuit de leerlingen bijgedragen wordt aan onze onderwijsontwikkelingen.

De informatieavonden in de groepen zullen we gaan evalueren met behulp van input ouders.

Identiteit van ons christelijk onderwijs
Ons visiedocument ‘Koersplan’ gaan we verder ontwikkelen. Hierbij gaan wij samen met het team het beleidsdocument ‘Geloof, hoop en liefde’ van onze stichting Fluenta vertalen naar onze schoolvisie.

De kerk-schooldiensten worden geëvalueerd, om te bepalen hoe wij de invulling in de toekomst vorm gaan geven.

21e eeuws onderwijs 
Vervolg afstemming doorgaande lijnen Engels in alle groepen.

De werkgroep ‘Onderwijsvernieuwing’ doet onderzoek gedaan naar toekomstige ontwikkelen. Met de in vorig schooljaar opgestelde hoofdlijnen, maken we een vervolg om deze te vertalen naar mogelijkheden voor ons onderwijs. ‘Samenwerkend leren’ en ‘Datamuur’ zullen komend schooljaar concreter vorm gaan krijgen.

In aansluiting op de werkgroep ‘Onderwijsvernieuwing’, zal de werkgroep ‘Vakkenintegratie’ concreet op zoek gaan naar passende methodes voor onze zaakvakken (aardrijkskunde en geschiedenis).

Bij het computeronderwijs zal komend jaar nadrukkelijk gekeken worden, hoe computers meer ingezet kunnen worden in het voorzien van snelle en duidelijke feedback (op ontwikkelingen en resultaten) aan leerlingen en leerkrachten.

Professionele leer- en werkcultuur
Naast het werken met inhoudelijke werkgroepen, zullen ook de paralleloverleggen verder ingevuld gaan worden.
De nieuwe wetgeving op privacy (AVG) zal stapsgewijs vertaald worden naar de praktijk. Met behulp van het ‘Bestedingsplan werkdrukgelden’ zullen de consequenties van de nieuwe cao-po aan de orde komen en waar nodig een plek krijgen in onze organisatie.

Passend onderwijs
Het efficiënt en effectief inrichten van de leerlingenzorg staat centraal. Het vernieuwde ‘Zorgplan’ is hiervoor richtinggevend. Zo zullen we bezien in hoeverre de huidige groepsplannen voldoen en worden de doorgaande lijnen betreffende zorg in school onder de loep genomen. Het investeren in kindgesprekken is een van de concrete acties.

Jaaroverzicht

Contactadressen

Koninginnenlaan 5
3433 CT Nieuwegein
Telnr: 030-606 05 25

Julianaweg 28
3433 EB Nieuwegein
Telnr: 030-2217486

Lupinestraat 23
3434 HA Nieuwegein
Telnr: 030-6065165

WAS Nieuwegein