Samenwerken aan geïnspireerd onderwijs!

Resultaten

Voor een beoordeling of rapportage moeten eerst gegevens worden verzameld. Gedurende het schooljaar zijn de leerkrachten bijna elke dag bezig met het goed observeren van kinderen. Hiervan wordt een leerlingvolgsysteem bijgehouden.

In de groepen 1 en 2 gebruiken wij “KIJK” als volgsysteem voor de kleuters. In de andere leerjaren maken wij naast het observeren, gebruik van schriftelijk werk en mondelinge beurten. Ook gebruiken wij de resultaten van gemaakte toetsen uit de diverse leermethoden. Daarnaast krijgen onze leerkrachten hun gegevens vanuit de resultaten van Cito.

Al deze gegevens dienen om de leerlingen zo goed mogelijk te volgen en indien nodig extra hulp te bieden. In navolging van de Wet op de Persoonsregistratie, heeft iedere ouder altijd het recht de op school geregistreerde informatie over zijn kind in te zien. Wij verstrekken gegevens (dus ook rapportgegevens) aan derden, als daar een wettelijke verplichting voor is. Wij denken hierbij aan rapportage naar scholen voor voortgezet onderwijs, waar uw kind na onze basisschool naar toe gaat.

Nu is het zo dat er verschillen kunnen zijn tussen hoe de ene leerkracht naar een kind kijkt en hoe de ervaringen van een andere leerkracht zijn met hetzelfde kind. Daarom is het gesprek over het rapport zo belangrijk. Dit kan voor de ouders, maar ook voor de leerkracht erg verhelderend zijn.

Resultaat Cito Eindtoets
Hieronder ziet u de resultaten op de Cito eindtoets van de afgelopen jaren. Beide scores zitten boven de ondergrens van de ‚Äčinspectie en liggen ‚Äčop het gewenste niveau. 

Schooljaar Score
2014-2015 534,5
2015-2016 534,9

Bekijk hier de resultaten van de Cito tussentoetsen

Conclusies
Het handelingsgericht werken laat positieve ontwikkelingen zien. Daarnaast volgen wij met behulp van de Cito tussentoetsen de resultaten van de leerjaren/groepen. Over de meeste resultaten zijn we tevreden. Het lezen – technisch en begrijpend lezen – blijft voor ons een speerpunt. We werken nu met drie verschillende groepsplannen, namelijk voor technisch lezen, begrijpend lezen en spelling. Wij blijven de resultaten nauwgezet volgen.

Resultaten sociaal emotionele ontwikkeling
Belangrijke zaken zoals persoonlijkheidsvorming, sociaal-emotionele ontwikkeling, werkhouding en gedrag laten zich wat moeilijker meten, maar ze zijn zeker zo belangrijk. Door nauwkeurig naar kinderen te kijken, probeert een leerkracht ook hierover voldoende gegevens te krijgen.

Met name in de groepen 1 en 2 wordt er gericht geobserveerd en geregistreerd. Zo kan een ouder met de leerkracht van zijn/haar kind alle aspecten van de ontwikkeling van zijn/haar kind bespreken. Hiervoor gebruiken we volgsysteem van “KIJK”.

Viseon
In de groepen 3 t/m 8 gebruiken wij ’Viseon.’ Aan de hand van vragenlijsten die door de leerkrachten ingevuld worden, kan een beeld ontstaan over de sociaal emotionele ontwikkeling van een kind. Vanaf groep 5 kunnen de kinderen ook zelf de vragenlijst invullen. Ook van dit systeem maken wij analyses op klassen- en schoolniveau, die tijdens de leerlingbespreking met de intern begeleider worden besproken om daar eventueel consequenties aan te verbinden.

Methode gebonden toetsen
Methode gebonden toetsen zijn toetsen die gegeven worden naar aanleiding van de lessen in de groep, ter afsluiting van een leerstofeenheid of hoofdstuk. De methode gebonden toetsen staan in de handleiding van de methode en zijn door de uitgever samengesteld. Meestal zijn deze toetsen ook voorzien van een grove normering. Bijvoorbeeld als het kind 80 % van de leerstof goed heeft, dan heeft het een voldoende. Onze leerkrachten hebben hier zelf verfijningen in aangebracht. Voor meer informatie kunt u bij de leerkracht van uw kind terecht.

Contactadressen

Koninginnenlaan 5
3433 CT Nieuwegein
Telnr: 030-606 05 25

Julianaweg 28
3433 EB Nieuwegein
Telnr: 030-2217486

Lupinestraat 23
3434 HA Nieuwegein
Telnr: 030-6065165

WAS Nieuwegein