Samenwerken aan geïnspireerd onderwijs!

Vaardigheden

Binnen de school werken wij met een indeling van leerlingen op basis van leeftijd. Per leerjaar zijn er omschreven leerdoelen en deze gebruiken wij als streefdoelen. Wij willen alle leerlingen een optimale ontplooiingskans bieden. Onze school probeert de leerlingen te laten zien hoe de vakken met elkaar te maken hebben. Daarom worden onderwerpen vaak gekoppeld aan actuele gebeurtenissen. Bijvoorbeeld in de geschiedenis- en aardrijkskundelessen. Op school gaat het niet alleen om het leren van feiten. Daarom helpen wij uw kind ook bij het ontwikkelen van sociale, culturele en lichamelijke vaardigheden.

Leerlingen leren bijvoorbeeld:

  • een goede werkhouding te hebben;
  • feiten en meningen van elkaar te onderscheiden;
  • met respect te luisteren; met respect een reactie te geven;
  • respectvol en verantwoordelijk met elkaar om te gaan;
  • zorg en waardering te hebben voor de leefomgeving.

Uw kind leert op school ook zelfstandig te werken, informatie te verwerven en te verwerken, zelf problemen op te lossen en samen te werken. Wij proberen een goed evenwicht te vinden in het aanleren van kennis, het stimuleren van persoonlijke en sociale ontwikkeling en het verwerven van praktische vaardigheden.

Zelfstandig werken
Om elk kind zo goed mogelijk te stimuleren in zijn ontwikkeling, nemen het zelfstandig verwerven en verwerken van de leerstof en vaardigheden een belangrijke plaats in. Elk kind wordt dan zoveel mogelijk op zijn niveau aangesproken en bijgestaan. Om kinderen in staat te stellen zelfstandig te werken, is het nodig dat ze voor een langere periode weten aan welke taken gewerkt moet worden. We gebruiken hiervoor een dagtaak of weektaak, waarop de kinderen zelf kunnen bijhouden welke taken afgerond zijn. De leerkracht houdt in zijn eigen administratie bij welke taken voldoende of onvoldoende gemaakt zijn. Dagelijks wordt er minimaal een half uur per dag zelfstandig gewerkt door de leerlingen. Het spreekt voor zich dat er een opbouw zit in de omvang van de taken en vakgebieden en de tijdsinvestering voor de groepen 3 t/m 8.

De leerkrachten hebben dan tijd om kinderen die meer begeleiding nodig hebben aan de ‘instructietafel’ extra hulp te bieden. Terwijl de kinderen, die dat kunnen, de aangeboden leerstof geheel zelfstandig verwerken, geeft de leerkracht extra instructie en oefening aan kinderen die dit nodig hebben. Kort gezegd is het werken met het ‘directe instructiemodel’ gebaseerd op een kernachtige, effectieve wijze van lesgeven, waarbij de kinderen een actieve rol hebben.

Huiswerk
In de groepen 3 tot en met 8 wordt er huiswerk meegegeven. Dit enerzijds ter verrijking van kennis en vaardigheden, anderzijds om kinderen zelfstandig met leerstof om te laten gaan met de bedoeling juiste studievaardigheden en verantwoordelijkheid voor eigen werk aan te leren, zoals die gevraagd worden in het voortgezet onderwijs. En soms wordt huiswerk gegeven, om extra te oefenen.

We hebben hiervoor een doorgaande lijn huiswerk, zodat de overgangen van klassen goed op elkaar zijn afgestemd. Het kan voorkomen dat kinderen thuis wat werk moeten (af)maken. Dit in overleg met de ouders. Tijdens de informatie avonden in de groepen aan het begin van het schooljaar, wordt u over het huiswerk nader geïnformeerd.

Contactadressen

Koninginnenlaan 5
3433 CT Nieuwegein
Telnr: 030-606 05 25

Julianaweg 28
3433 EB Nieuwegein
Telnr: 030-2217486

Lupinestraat 23
3434 HA Nieuwegein
Telnr: 030-6065165

WAS Nieuwegein