Samenwerken aan geïnspireerd onderwijs!

Voortgezet Onderwijs (VO)

Het spreekt voor zich dat onze ouders uitvoerig geïnformeerd worden over de overgang van de basisschool naar het VO. Voor alle ouders van leerlingen van groep 8 wordt er een informatieavond georganiseerd, waarbij docenten van scholen van voortgezet onderwijs informatie verstrekken. Om de overgang van onze kinderen naar het voortgezet onderwijs zo goed mogelijk te laten verlopen, zijn er diverse informatiemiddelen. Jaarlijks wordt hiervoor een brochure aan alle ouders verstrekt door de school. Ook is er voldoende foldermateriaal voorhanden, dat wij meegeven met de leerlingen. Daarnaast kunnen ouders zich ook via de websites van de diverse scholen van het voortgezet onderwijs laten informeren.

Advisering voortgezet onderwijs 
Vanaf schooljaar 2014-2015 is het voor alle leerlingen van groep 8 in het reguliere basisonderwijs verplicht om een eindtoets te maken, op de Willem Alexander doen wij dit al. De overheid stelt hiervoor aan scholen de centrale eindtoets beschikbaar. De centrale eindtoets is één van de eindtoetsen die, in aanvulling op het schooladvies, informatie geeft over welk type voortgezet onderwijs bij een leerling past. Het schooladvies is doorslaggevend voor de toelating tot het voortgezet onderwijs. Het College voor Toetsen en Examens (CvTE) is verantwoordelijk voor de centrale eindtoets, die in samenwerking met Cito wordt gemaakt. Deze toets bouwt voort op de Eindtoets Basisonderwijs van Cito. Leerlingen die de toets op het eerste afnamemoment niet hebben gemaakt, bijvoorbeeld door ziekte, krijgen de mogelijkheid om binnen vijf weken de toets alsnog te maken. Deze ‘inhaaltoets’ is digitaal.

Alle informatie over de overstap van de Willem Alexander naar het VO is te vinden in ons VO protocol.

In de submenu's vindt u de uitstroom van onze leerlingen van de afgelopen paar jaar per schooltype en per school.

Schema Voortgezet Onderwijs (VO)

Contactadressen

Koninginnenlaan 5
3433 CT Nieuwegein
Telnr: 030-606 05 25

Julianaweg 28
3433 EB Nieuwegein
Telnr: 030-2217486

Lupinestraat 23
3434 HA Nieuwegein
Telnr: 030-6065165

WAS Nieuwegein