IMG_1528-test

Medezeggenschapsraad

Op elke school worden voortdurend beslissingen genomen. Beslissingen die te maken hebben met het onderwijs dat wordt gegeven, of met de school zelf. De medezeggenschapsraad (MR) behartigt de belangen van de leerlingen (via de ouders) en de leerkrachten in deze besluitvorming.

Wat zijn de taken van de MR?

Besluiten die de directie en/of het bestuur willen nemen, worden voorgelegd aan de MR. Bij sommige onderwerpen heeft de MR instemmingsrecht, bij andere onderwerpen adviesrecht.

Op zijn beurt kan de MR elk standpunt dat hij heeft te allen tijde kenbaar maken aan de directie of het bestuur.

De MR overlegt met de directie en het schoolbestuur over onderwerpen als:

 • de personeelsbezetting (vacatures, stageplaatsen, scholing leerkrachten en groepsformatie);
 • het schoolplan;
 • het vaststellen van vakanties en vrije dagen;
 • communicatie en betrokkenheid naar ouders;
 • leerlingenbegeleiding en -zorg;
 • veiligheid (in en rond de school).

De taken en bevoegdheden van een MR zijn vastgelegd in de Wet medezeggenschap op scholen.

Wie zitten er in de MR?

 • Ilse Ridderhof (ouder-voorzitter)
 • Marieke van de Hoef (ouder-notulist)
 • Reinier van der Valk (ouder)
 • Marjolijn Brouwer (leerkracht)
 • Sabine Papilaja (leerkracht)
 • Jessica Vogels (leerkracht)

Voor informatie of opmerkingen kunt u mailen naar: mrwasvreeswijk@fluenta.nl

IMG_1554

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad

Omdat de Willem Alexander een van de negentien basisscholen is binnen Stichting Fluenta, is er een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) in het leven geroepen. Van elke aangesloten plaats (Houten, IJsselstein, Nieuwegein, Vijfheerenlanden en Vianen) zitten er twee vertegenwoordigers in de GMR: een leerkracht en een ouder/verzorger.

De MR heeft als taak relevante beleidszaken van de school door te spreken; de GMR bespreekt alle bovenschoolse aspecten van het beleid en heeft hierover regelmatig overleg met de MR’s.